Kirchspiel Simuna/St. Simonis
Kirchspiel St. Simonis im Wierland

Das Kirchspiel gehörte der historischen Landkreis Virumaa/Wierland und bestand aus 22 Güter - 1 Pastorat und 16 Rittergüter mit 5 Beigüter.
    Simuna kirikumõis/Pastorat St. Simonis
    Avanduse/Awandus Rittergut
    Emumäe/Emmomäggi Rittergut
    Härma/Hermannshof das Beigut des Gutes
    Käru/Kerro
    Koila/Koil Rittergut
    Käru/Kerro Rittergut
    Lasinurme/Lassinorm Rittergut
    Laekvere/Ladigfer das Beigut
    des Gutes Moora/Mohrenhof
    Liinemõisa/Helenenhof das Beigut
    des Gutes Avanduse/Awandus
    Moora/Mohrenhof Rittergut
    Muuga/Münkenhof Rittergut
    Mõisamaa/Moisama Rittergut
    Määri/Meyris Rittergut
    Paasvere/Pastfer Rittergut
    Pudivere/Poidifer das Beigut des Gutes Avanduse/Awandus
    Rahkla/Rachküll Rittergut
    Rohu/Rocht Rittergut
    Salla/Sall Rittergut
    Selli/Sellie Rittergut
    Tammiku/Tammik Rittergut
    Venevere/Wennefer Rittergut
    Võivere/Woibifer das Beigut des Gutes Avanduse/Awandus