Kirchspiel Helme/Helmet
Kirchspiel Helmet im Kreis Fellin

Das Kirchspiel gehörte der historischen Landkreis Viljandimaa/Fellin und bestand aus 19 Güter - 1 Pastorat, 13 Rittergüter mit 5 Beigüter.
    Helme kirikumõis/Pastorat Helmet
    Aitsra/Adscher das Beigut
    des Gutes Ala
    Ala/Assikas Rittergut
    Asu/Assuma das Beigut
    des Gutes Koorküla
    Helme/Schloß Helmet Rittergut
    Holdre/Hollershof, Morsel Ilmus
    Rittergut
    Hummuli/Hummelshof Rittergut
    Jõgeveste/Beckhof Rittergut
    Kärstna/Kerstenhof Rittergut
    Koorküla/Korküll Rittergut
    Leebiku/Abenkat Rittergut
    Lõve/Lauenhof Rittergut
    Murikatsi/Murrikatz das Beigut des Gutes Kärstna
    Patküla/Owerlack Rittergut
    Riidaja/Morsel Podrigel Rittergut
    Roobe/Ropenhof Rittergut
    Taagepera/Wagenküll Rittergut
    Taagepera-Vanamõisa/Alt-Wagenküll das Beigut des Gutes
    Taagepera
    Vanamõisa/Althof das Beigut des Gutes Leebiku