Kirchspiel Väike-Maarja/Klein-St. Marien
Kirchspiel Klein-St. Marien im Wierland

Das Kirchspiel gehörte der historischen Landkreis Virumaa/Wierland und bestand aus 18 Güter - 1 Pastorat, 11 Rittergüter mit 3 Beigüter und 3 Landstellen.
    Väike-Maarja kirikumõis/Pastorat Klein-St. Marien
    Kaarma/Kaarmann Rittergut
    Kiltsi/Schloß Aß Rittergut
    Koonu/Kono Rittergut
    Kärsa/Kersel Rittergut
    Lammasküla/Lammasküll Landstelle
    Müüriku/Marienhof Landstelle
    Nõmme (Nömme) Landstelle
    Pandivere/Pantifer Rittergut
    Porkuni/Schloß Borkholm Rittergut
    Põdrangu/Pöddrang Rittergut
    Raeküla/Raeküll das Beigut
    des Gutes Pandivere/Pantifer
    Triigi/Ottenküll Rittergut
    Uniküla/Unniküll Rittergut
    Vao/Wack Rittergut
    Vorsti/Sternhof das Beigut des Gutes Kiltsi/Schloß Aß
    Äntu/Engdes Rittergut
    Ärina/Errinal das Beigut des Gutes Koonu/Kono